آگهی تعیین تکلیف

آگهی تعیین تکلیف : آگهی تعیین تکلیف در راستای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های “فاقد سند رسمی” در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می گردد.

آگهی تعیین تکلیف ادامه مطلب »