آگهی تاسیس انجمن صنفی

آگهی تاسیس انجمن صنفی : تشکیل انجمن های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان نقش بسیار مهمی در راستای حمایت از منافع شغلی و نظم بخشیدن به روابط میان کارگران و کارفرمایان دارد که برخی مراحل آن باید در روزنامه کثیرالانتشار چاپ گردد.

آگهی تاسیس انجمن صنفی ادامه مطلب »