ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

جاپ آگهی روزنامهسامانه آنلاین ثبت انواع آگهی در روزنامه ها و خبرگزاری ها

برای راهنمایی و مشاوره از آیکنپاسخگوی آنلایناستفاده کنید

آگهی مزایده

سامانه هوشمند و آنلاین ثبت آگهی روزنامه

آگهی مزایده چیست؟

براساس مفاد قانون هر مزایده ای می بایست در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و نشرشود.

براساس مواردی که در قانون مشخص گردیده است انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی ائم از خرید مناقصه و مزایده می بایست طبق فرایندی انجام پذیرد.

یکی از این مراحل انتشار و اعلام آن است.

 

آگهی مزایده در روزنامه

چگونگی انتشار آگهی که به شکل های مختلفی امکان پذیر است ولی شکل اصلی و والزام آور آن چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است.

به گزارش دفتر روزنامه های کثیرالانتشار، همه اشخاص در زندگی روزمره خود، بارها و بارها با واژه مزایده و آگهی مزایده برخورد نموده اند و تا حدودی با مفهوم آن آشنا شده اند که مزایده خود دارای قوانین مهمی می باشد که در ادامه سعی شده است قوانین مربوط به آن بیان گردد.

قوانین برگزاری مزایده:

قبل از هر چیزی باید اظهار داشت که همانند قوانین مناقصه، مزایده نیز دارای قوانین و شرایطی می باشد که برای یادگیری این قوانین، نیاز است با برخی از واژه ها آشنا شد.

 

ثبت آگهی مزایده

بر اساس ماده 1 قانون برگزاری مزایده، عبارات و اصطلاحات مربوط به مزایده به صورت زیر تعریف می شوند:

مزایده گزار: سازمان خصوصی سازی
مزایده گر: اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده
قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
مورد معامله: سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و بنگاه و حق بهره برداری و مدیریت متعلق به دولت در شرکت های دولتی
بنگاه: واحد اقتصادی (حقیقی یا حقوقی) که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند
کارگروه فنی: به کار گروهی گفته می شود که در مزایده های دو مرحله ای به منظور بررسی صلاحیت مزایده گران تشکیل شده و بر اساس ” دستور العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی“ و ”آئین نامه اجرایی روش های واگذاری“ به تعیین و تشخیص هیئت واگذاری می پردازند.

هیئت عامل: هیئت عامل سازمان خصوصی سازی.
هیئت واگذاری: هیئت موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
سازمان: سازمان خصوصی سازی.

خدمات حسابداری دامنه شمول: بر اساس ماده 2 قانون برگزاری مزایده موارد مربوط به فروش ها شامل آیتم های زیر می باشد:

بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلکانی بودن اقساط، حداکثر دوران پرداخت قسط، تعداد اقساط ، فاصله زمانی اقساط از یکدیگر، مدت تنفس برای پرداخت اولین قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطی)، اعضا و وظایف کمیسیون برگزاری
طبق ماده 3 قانون مزایده، کمیسیون مزایده شامل افراد زیر می باشد:
دو نفر عضو هیئت عامل سازمان، با حق رای معاون واگذاری _ امور سهام (نماینده رئیس کل سازمان و رئیس کمیسیون)، با حق رای ذی حساب _ مدیر کل امور مالی، با حق رای_ مدیر حراست، بدون حق رای_ مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها، بدون حق رای (به عنوان دبیر کمیسیون)
تبصره: کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت دارد به صورتی که حداقل 3 نفر عضو دارای حق رای حاضر باشند و تصمیمات کمسیون با رای اکثریت اعضا دارای حق رای معتبر خواهد بود.
وظایف کمیسیون:
طبق ماده 4 قانون مزایده وظایف کمیسیون به شرح زیر می باشد:
– تشکیل جلسات کمیسیون مزایده در موعد مقرر در فراخوان مزایده
– بررسی پیشنهادهای مزایده گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)
– ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مزایده
– ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کارگروه فنی (در مزایده های دو مرحله ای)
– تعیین برندگان اول و دوم مزایده، رجوع به پیشنهادات رتبه سوم و بعدی توسط کمیسیون مزایده در شرایطی که این پیشنهادات برابر یا بالا تر از قیمت پایه باشد نیز از اختیارات کمیسیون مزایده می باشد.
– تنظیم صورت جلسات مزایده
– تصمیم گیری در خصوص تجدید یا لغو مزایده

هیئت رسیدگی به شکایات: با توجه به ماده 5 قانون مزایده، رسیدگی، اظهار نظر و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد شکایت ها و دعاوی بین مزایده گر و مزایده گزار در صلاحیت هیئت داوری و بر اساس موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

 

انواع آگهی مزایده

طبقه بندی انواع مزایده: بر اساس ماده 6 قانون مزایده، مزایده ها دارای دو نوع زیر می باشند:

مزایده 1 مرحله ای:

به مزایده‌ ای گفته می شود که در آن نیازی به ارزیابی اهلیت مزایده گران یا پیشنهادها نمی باشد.

مزایده 2 مرحله ای:
به مزایده‌ ای گفته می شود که در آن ارزیابی اهلیت مزایده گران و یا ارزیابی پیشنهاد ها برابر با شرایط تعیین شده توسط هیئت واگذاری، انجام می گیرد که در آن کارگروه فنی به منظور بررسی ارزیابی اهلیت مزایده گران یا ارزیابی پیشنهاد ها تشکیل می شود که پس از آن، نتایج ارزیابی را به کمیسیون مزایده گزارش می کند.

تعیین نحوه واگذاری تعیین نحوه واگذاری تعیین نحوه واگذاری:
با توجه به ماده 7 قانون مذکور، واگذاری بنگاه ها حسب مورد به صورت نقدی یا نقد و اقساط به پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت واگذاری انجام خواهد شد.

قیمت گذاری:
بر اساس ماده 8، قیمت پایه سهام، سهم الشرکه، حقوق و سایر اموال بنگاه های مشمول واگذاری در چارچوب ”مصوبه شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست‌‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی“ موضوع ”آئین‌ نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌ های مذکور در همین چارچوب“ تعیین و با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت واگذاری می‌ ‌رسد.

آگهی عرضه:
طبق ماده 10 قانون مذکور، درج موارد زیر در آگهی عرضه که در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی منتشر می شود و اعلام خلاصه از آگهی مشتمل بر موارد زیر شامل موارد بند های (1)، (3)، (4)، (7)، (9) و (17) در دو روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم سایر رسانه‌ های گروهی ضروری است:
نام بنگاهی که سهام آن واگذار می شود.
موضوع فعالیت بنگاهی که سهام آن واگذار می شود.
تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به کل سهام شرکت.
روش واگذاری.
اعلام ترکیب سهامداران عمده.
تعیین محل دریافت فرم ها و اطلاعات مربوط.
اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری.
اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد واگذاری توسط متقاضیان خرید.
اعلام میزان پیش دریافت نقدی، زمان بندی و شرایط اقساط.
تضمین های لازم برای وصول مطالبات در مواردی که واگذاری سهام با رعایت مفاد آئین نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت می گیرد.
اعلام مشوق های مالی و غیر مالی برای خریداران و چگونگی اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران.
اعلام تعداد و شرایط واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان همان بنگاه و سایر مدیران متخصص و با تجربه.
اعلام اینکه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است.
اعلام مهلت و چونگی تسلیم پیشنهاد ها.
اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده.
اعلام این که متقاضیان باید پیشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاکت لاک شده و مهر شده تسلیم نمایند.
اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکت های واصل شده پیشنهادی (زمان برگزاری مزایده)
اعلام این که در جلسه مذکور حضور پیشنهاد دهندگان آزاد است.
اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یکسان.
اعلام اندازه بنگاه بر اساس ماده 3، “دستور العمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام کنترلی شرکت های دولتی.
اعلام این که شرکت کنندگان در مزایده نباید جز اشخاص موضوع ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشند.
اعلام این که خریدار متعهد به رعایت ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن می باشد.
اعلام این که بر اساس ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری سهام بانک های دولتی سقف مجاز مالکیت سهام به طور مستقیم و غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نباید بیش از 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی بیش از 5 درصد باشد.
اعلام این که مزایده گران نباید جز اشخاص ممنوع المعامله اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک باشند.
اعلام این که مزایده گران نباید دارای اقساط معوق به سازمان بابت خریداری سهام بلوکی سایر بنگاه ها باشند.
اعلام این که مزایده گران در واگذاری های بلوکی در صورت برنده شدن ملزم به رعایت دستور العمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری مصوب شورای امنیت کشور می باشند.
اعلام این که چنانچه فعالیت بنگاه مورد مزایده متضمن امور حساس و امنیتی باشد مزایده گران در صورت برنده شدن ملزم به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان پدافند غیر عامل می باشند.
اعلام این که مزایده گران در صورت برنده شدن ملزم به رعایت مواد 44، 45 و 46 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشند.در غیر این صورت گزارش تخلفات به شورای رقابت داده خواهد شد.
اعلام سایر شرایط حسب تصویب هیئت واگذاری.

فاصله انتشار آگهی: با توجه به ماده 11 قانون، فاصله بین انتشار آگهی و برگزاری مزایده نباید کمتر از 20 روز باشد.
تبصره: هیئت واگذاری مجاز است حسب شرایط نسبت به کاهش فاصله زمانی مذکور تصمیم گیری نماید.
ثبت شرکتها سپرده شرکت در مزایده: با توجه به ماده 12 قانون مزایده، سپرده شرکت در مزایده به میزان 3 درصد قیمت پایه محاسبه می شود.
ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها:
بر اساس ماده 13 قانون مزایده، شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت اسناد باید پیشنهاد های خود را به ترتیب زیر به مزایده گر تسلیم نمایند:
– دریافت فرم شرکت در مزایده و سایر اطلاعات مالی و فنی بنگاه مورد واگذاری از مزایده گزار و تکمیل آن.
– تسلیم پیشنهاد ها در مهلت مقرر در آگهی مزایده.
– دریافت رسید تحویل پیشنهاد ها.
– مزایده گران، مدارک مزایده و پیشنهاد های خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (رسید بانکی مربوط به پرداخت مبلغ سپرده) (پاکت الف)، پیشنهاد فنی، بازرگانی (پاکت ب)، پیشنهاد قیمت (پاکت ج)، و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
– مهلت قبول پاکت ها حداکثر تا روز قبل از برگزاری مزایده می باشد.

ماده 14- مزایده می تواند با مزایده گر واحد نیز برگزار شود.
ماده 15- هیچ یک از مزایده گران نمی تواند بیش از یک پیشنهاد را برای یک موضوع عرضه شده تسلیم نماید.
تبصره: در صورتی که بیش از یک موضوع عرضه شود، مزایده گران می بایست برای هر موضوع، به صورت جداگانه پیشنهادات خود را با رعایت ماده 13 این شیوه نامه در موعد مقرر به مزایده گزار تحویل نمایند.
ماده 16- مزایده گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهاد های ارائه شده مزایده گران را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید.
ماده 17- زمان تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد به صورت قابل گواهی حداکثر تا پایان مهلت تسلیم پاکت ها می باشد.
ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها گشایش پاکت ها:
طبق ماده 18، پاکت های مزایده گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.

بر اساس ماده 19، مراحل گشایش پاکت ها به شرح زیر است:

 

 مزایده های یک مرحله ای

تهیه و اعلام فهرست اسامی مزایده گران هر یک از بنگاه های عرضه شده موضوع جلسه مزایده به اعضای کمیسیون و حاضران در جلسه.
باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل و تایید پرداخت آن توسط ذی حساب.
باز کردن پیشنهاد قیمت (پاکت ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهاد های غیر قابل قبول.
تهیه و تنظیم و امضای صورت جلسه گشایش پیشنهاد ها توسط کمیسیون مزایده.
تحویل پاکت های قیمت و تضمین پیشنهاد های رد شده در مزایده برای استرداد به ذینفع.

 

مزایده های دو مرحله ای

تهیه و اعلام فهرست اسامی مزایده گران هر یک از بنگاه های عرضه شده موضوع جلسه مزایده به اعضای کمیسیون و حاضران در جلسه.
باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل و تایید پرداخت آن توسط ذی حساب.
باز کردن پاکت حاوی پیشنهاد فنی بازرگانی.
تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کار گروه فنی.
باز کردن پیشنهاد قیمت (پاکت ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهاد های غیر قابل قبول.
تهیه و تنظیم و امضای صورت جلسه گشایش پیشنهاد ها توسط کمیسیون مزایده.
تحویل پاکت های قیمت و تضمین پیشنهاد های رد شده در مزایده برای استرداد به ذینفع.

  در مزایده دو مرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت (پاکت ج) در جلسه گشایش (پاکت های الف و ب) اعلام خواهد شد.
ماده 21- سازمان نسبت به پیشنهادات فاقد امضا، مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر به واحد مربوط در سازمان تسلیم شده باشند تکلیفی نخواهد داشت.

بررسی تایید صلاحیت فنی و مالی مزایده گران
(شرایط اختصاصی): ماده 22- در مزایده دو مرحله ای پس از تایید مزایده گران یا پیشنهادات واصله توسط کارگروه فنی، پاکت های قیمت مزایده گران واجد شرایط در جلسه مرحله دوم مزایده گشوده می شود.
تعیین برنده مزایده (شرایط عمومی):بر اساس ماده 23 قانون برگزاری مزایده، در کلیه مزایده ها اعم از یک مرحله ای و دو مرحله ای اعلام برنده مشروط به رعایت موارد زیر می باشد:
– برنده مزایده ممنوع المعامله نباشد، بدین منظور در فاصله زمانی برگزاری مزایده تا اعلام برنده از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام صورت می پذیرد.
– عدم ایفای تعهدات مزایده گر بابت معاملات قبلی با سازمان به حدی نباشد که بر اساس مصوبات هیئت عامل سازمان، از قرارداد جدید با سازمان منع شده باشد.
ماده 24- مزایده گر، مشروط بر این که شروط این شیوه نامه را دارا باشد و بالا ترین پیشنهاد قیمت را نسبت به قیمت پایه تعیین شده ارائه نموده باشد به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.

ماده 25- مهلت واریز ثمن در معاملات نقدی و مهلت واریز حصه نقدی در معاملات اقساطی مدت 20 روز کاری از تاریخ اعلام برنده توسط سازمان خصوصی سازی است، مگر این که تصمیم خاصی بر اساس شرایط برگزاری مزایده توسط سازمان فوق پیش بینی شده باشد.

پرداخت ثمن و تمدید مهلت واریز حصه نقدی:
طبق ماده 26 قانون مزایده، برنده مزایده مکلف است در مهلت مقرر در آگهی عرضه نسبت به پرداخت ثمن یا حصه نقدی معامله اقدام نماید.
تبصره1: در صورتی که پرداخت تمام یا قسمتی از بخش نقدی معامله توسط خریدار یا خریداران، بنا به دلایل موجه مورد تایید سازمان بعد از مهلت تعیین شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و یا قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات دولتی صورت پذیرد،سود فروش اقساطی برای مدت مازاد فوق محاسبه و از خریدار دریافت می شود مگر آنکه هیئت واگذاری با عدم احتساب سود فروش اقساطی یاد شده موافقت نماید.
تبصره 2- در صورتی که برنده مزایده در زمره خریداران بخش خصوصی واقعی موضوع ”شیوه نامه تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها“ باشد، نرخ سود فروش اقساطی همان نرخ سود فروش اقساطی قابل محاسبه برای بخش غیرنقدی معامله می ­باشد.

پلمب دفاتر قانونی تضامین و اسناد پرداخت:
بر اساس ماده 27 قانون مذکور، انواع ضمانت های معتبر قابل ارائه از سوی برنده مزایده در معاملات اقساطی به شرح ماده 5 آیین نامه اجرایی ”نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری“ می باشد.
طبق ماده 28، در مواردی که بر مبنای ماده 2 آیین نامه اجرایی ”نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری“، واگذاری به صورت نقد و اقساط صورت می پذیرد، برنده مزایده موظف است علاوه بر ارائه تضامین موضوع بند فوق، نسبت به توثیق و ترهین مورد معامله به نحو مقتضی و ارائه وکالت نامه رسمی بلاعزل به مدت 30 سال (مبنی بر اعطای اختیار تملیک یا انتقال مورد معامله در صورت استنکاف از ایفای تعهدات قراردادی) و همچنین ارائه اسناد پرداخت به تعداد و سررسید اقساط معامله اقدام نماید.
شرایط لغو یا تجدید مزایده:
طبق ماده 29 قانون برگزاری مزایده، شرایط لغو یا تجدید مزایده به شرح زیر می باشد:
تصمیم سازمان.
تصمیم کمیسیون مزایده.
رای و دستور هیئت داوری یا مراجع قضایی ذیصلاح.

آگهی مزایده

اداره آموزش وپرورش شهرســتان ملارد درنظردارد تعــدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده های ذیل به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
1- شماره مزایده 5002092546000003
2- شماره مزایده 5002092546000004
– زمان انتشار در سایت 1402/03/10 تا تاریخ 1402/03/27 ساعت 17 عصر
– مهلت دریافت اسناد مزایده تا 1402/03/17 ساعت 17 عصر
– مهلت بازدید /11/03 1402 تا تاریخ 1402/03/27
– مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 1402/03/10 تا 1402/03/27 ساعت 17 عصر
– زمان بازگشایی /28/03 1402
– زمان اعالم برنده 1402/03/29
– رعایــت موارد ذیل الزامی اســت: 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرایند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. 2 – کلیه اطلاعات موارد اجاره شــامل مشخصات، شــرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شــماره های ذیل تماس حاصل نماینــد: ………..021 واحد حقوقی اداره آموزش و پرورش ملارد-مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 02141934
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در “سایت سامانه بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

آگهی مزایده
پیمایش به بالا