گم شدن مدرک تحصیلی

گم شدن مدرک تحصیلی : مدرک تحصیلی سندی است که پس از گذراندن دوره‌های تحصیلیِ تعریف ‌شده در هر دانشگاه یا مدرسه صادر می‌شود و حاوی مشخصات شخص صاحب مدرک، مرجع صادرکننده، مشخصات رشته و تاریخ اخذ وغیره است وهمچون سایر مدارک شناسایی از اعتبار بالایی برخوردار است. به همین جهت در صورت مفقود شدن مدرک تحصیلی باید نسبت به ثبت آگهی مفقودی مدرک تحصیلی اقدام تا امکان سوء استفاده از مدرک مورد نظر از بین رفته و برای متقاضی، مدرک المثنی صادر شود

گم شدن مدرک تحصیلی ادامه مطلب »