گم شدن دفترچه بیمه

گم شدن دفترچه بیمه : در صورت گم شدن دفترچه بیمه یا به سرقت رفتن آن مطابق با دستورالعمل‌ های جدید شرک ت‌های بیمه در ایران، چاپ آگهی مفقودی دفترچه بیمه در روزنامه‌ های کثیرالانتشار برای درخواست المثنی آن الزامی نیست اما در صورت گم شدن یا به سرقت رفتن دفترچه بیمه لازم است جهت جلوگیری از خطرات ناشی از سوءاستفاده شدن آن به ثبت آگهی مفقودی اقدام کنید

گم شدن دفترچه بیمه ادامه مطلب »