آگهی ابلاغ رای

آگهی ابلاغ رای : ابلاغ از طریق نشر آگهی، در شرایطی انجام می شود که خوانده دعوی، مجهول المکان است. در این شرایط، خواهان می بایست با پرداخت هزینه نشرآگهی مجهول المکان به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، اقدام به انتشار مفاد ابلاغیه در یک روزنامه نماید.

آگهی ابلاغ رای ادامه مطلب »