آگهی مزایده

آگهی مزایده : براساس مفاد قانون هر مزایده ای می بایست در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و نشرشود.

آگهی مزایده ادامه مطلب »