آگهی مفقودی مدارک

آگهی مفقودی مدارک :چکار کنیم که از مدارک گمشده ما سوء استفاده نشود؟
افراد سودجو و بزهکار با یافتن مدارک گمشده به روش های ممکن از آنها سوء استفاده میکنند. در دادگاهها و دادسراها پرونده های زیادی در خصوص سوء استفاده از مدارک مفقود شده وجود دارد که عمدتا اثبات بی گناهی صاحبان اصلی آنها بسیار سخت و پیچیده است….

آگهی مفقودی مدارک ادامه مطلب »