آگهی دعوت مجمع

آگهی دعوت مجمع : آگهی دعوت مجمع عمومی برای شرکت های سهامی حداقل یک بار در سال برگزار می شود. اطلاع رسانی برای شرکت کردن افراد در این مجمع از طریق انتشار آگهی صورت می گیرد.

آگهی دعوت مجمع ادامه مطلب »