ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

آگهی تحدید حدود

سامانه هوشمند و آنلاین ثبت آگهی روزنامه

تحدید حدود چیست؟

آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در مورد قانونی دادخواست بدهد.

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحدید حدود عمومی امکان پذیر می باشد و در تهیه پیش نویس آگهی تحدید عمومی رعایت نکات زیر ضروری است:

پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی هر بخش بترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت و مساحت آنها روز یا روزهائی برای تحدید حدود تعیین می شود، بدین معنی که ممکن است برای یک پلاک با توجه به مساحت و موقعیت آن چند روز جهت تحدید حدود منظور و یا برای چند پلاک یک روز برای تحدید اختصاص داده شود و تاریخ روز تحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاکهای مربوطه قید شود.

در پیش نویس آگهی تحدید عمومی باید دقت شود که فاصله بین روز انتشار آگهی تحدیدی و روز تحدید حدود کمتر از ۲۰ روز و بیشتر از ۶۰ روز نباشد و در ذیل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف ۳۰ روز از تاریخ تحدید بوسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد.

مسئول بایگانی پس از تهیه پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی آن را نزد رئیس ثبت، ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نماید. پیش نویس آگهی تحدید حدود پس از تایپ به امضاء مسئول اداره رسیده و همراه با نامه ای که آن نیز بوسیله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت چاپ در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بایگانی آن را با پیش نویس تطبیق و در صورتیکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نماید.

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذیربط ارسال و نسخه دیگری از آن را جهت مجلد نمودن با سایر آگهی های موجود منظور می نماید آنگاه بایگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاریخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر یک از اظهارنامه ها قید و صحت آن را گواهی می نماید، و نیز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسلیم می شود که او نیز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئیس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمینان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر اندیکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بایگانی ارجاع می نماید. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحدیدی ثبت می شود.

 

آگهی تحدید حدود در روزنامه

     ۱- قبول درخواست متقاضی مبنی بر تقاضای تحدید اختصاصی به هزینه شخص او.

     ۲- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور از طرف مسئول اداره وارجاع به بایگانی.

    . ۳- ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی

     ۴- بررسی پرونده توسط بایگانی و ارسال به حسابداری جهت پرداخت هزینه‌های قانونی در صورت امکان تحدید.

     ۵- اخذ هزینه‌های قانونی در شعبه حسابداری.

۶- اعاده پرونده به بایگانی و تهیه پیش نویس آگهی توسط مسئول بایگانی و اعلام وقت تحدیدی به متقاضی.

۷- بررسی و امضا آگهی توسط مسئول اداره و صدور آن.

۸- ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی محل، جهت درج در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار تعیین شده.

۹- وصول آگهی درج شده در روزنامه وتطبیق آن با پیش نویس آگهی تحدیدی و گواهی صحت و سقم آن بوسیله مسئول بایگانی.

۱۰- ارسال یک نسخه از آگهی‌ها به ادارت ذیربط و انتشار در معابر عمومی.

۱۱- وصول گزارش الصاق آگهی تحدیدی در محل و اماکن عمومی و ثبت در دفتر اندیکاتور.

۱۲- ارسال سوابق آگهی به بایگانی جهت ضبط در پرونده و ادامه عملیات بعدی.

۱۳- مراجعه متقاضی در روز تحدید به ثبت محل و صدور ابلاغ ماموریت نماینده و نقشه بردار.

۱۴- عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل جهت انجام عملیات تحدیدی.

۱۵- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله نماینده و ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه ‌بردار و ارزیاب همزمان.

۱۶ – بررسی و تطبیق با مجاورین و تهیه پیش نویس سند مالکیت مورد تحدید بوسیله نماینده.

۱۷- گزارش انجام عملیات تحدید به رئیس اداره.

۱۸- دستور ثبت صورت جلسه تحدید در دفتر اندیکاتور بوسیله مسئول اداره و ثبت آن در دفتر اندیکاتور.

۱۹- تحویل پرونده به بایگانی جهت ضبط تا انقضا زمان واخواهی و مراجعه مالک.

آگهی تحدید حدود

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون به موجب رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۱۰۲۳۰۰۰۰۴۵ مورخه ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ هیات قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ۷/۸۲۹۹ مفروزی از پلاک ۸۲۹۹ به مساحت ۵۰/۳۷۵ مترمربع واقع در حاجی آباد قطعه ۸ بخش ۱۲ فارس شهرستان زرین دشت در مالکیت

خلیل اسدپور قرار گرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحدید حدود پلاک اصلی به عمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی عملیات تحدید حدود پلاک موصوف ۴ ساعت قبل از ظهر در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ در محل شروع و انجام خواهد آمد. اعتراض نسبت به حدود طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و به استناد ماده ۸۶ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت معترض می بایست در مهلت مقرر در آگهی ضمن تسلیم اعتراض به این اداره، دادخواست به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را از مراجع مذکور اخذ به این اداره تسلیم نماید درغیر اینصورت حق آن ساقط خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۶/۰۸/۱۳۹۴

رییس اداره ثبت اسناد و املاک زرین دشت 

آگهی تحدید حدود
پیمایش به بالا