ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

ثبت آگهی روزنامه

جاپ آگهی روزنامهسامانه آنلاین ثبت انواع آگهی در روزنامه ها

            مشاوره و راهنمایی      02165579304 

مشاوره فوری     02165579304

ثبت آگهی

آگهی تاسیس انجمن صنفی

سامانه هوشمند و آنلاین ثبت آگهی روزنامه

انجمن های صنفی

تبصره 5 ماده 131 قانون کار، چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی را موکول به تصویب آیین نامه ای نموده است که توسط شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

در این راستا، آیین نامه انجمن های صنفی تحت عنوان آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، مصوب هیأت وزیران مقرراتی را در خصوص نحوه و شرایط شکلی و ماهوی تاسیس و تشکیل انجمن های صنفی بیان می دارد که بصورت خلاصه به بررسی محتوای این آیین نامه خواهیم پرداخت.

تاسیس انجمن های صنفی

تشکیل و تاسیس انجمن های صنفی برای کارگران و کارفرمایان منوط به رعایت شرایطی است که در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین این شرایط ، می توان به لزوم چاپ آگهی تاسیس انجمن صنفی مذکور در روزنامه های کثیرالانتشار اشاره نمود.

طبق ماده 131 قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

از آن جهت که تشکیل انجمن های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان نقش بسیار مهمی در راستای حمایت از منافع شغلی و نظم بخشیدن به روابط میان کارگران و کارفرمایان دارد مقرراتی درباره نحوه تشکیل و تاسیس این انجمن ها پیش بینی و وضع شده است.

قوانین تاسیس انجمن های صنفی

1) عدم اجتماع کارگران و کارفرمایان در یک انجمن

 تجربه نشان می دهد که کارگران و کارفرمایان دارای منافع مختلف و غیر هماهنگ می باشند، حال اگر آن ها با هم مبادرت به ایجاد تشکیلات شغلی و صنفی واحدی بنمایند، به طور قطع منافع طرف کارگر در معرض فشار طرف دیگر قرار خواهد گرفت و در چنین صورتی کارگران برای تامین منافع مشترک خود از استقلال و ابتکار عمل لازم برخوردار نخواهند بود.

هر چند که قانون کار صریحا تشکیل انجمن های صنفی مختلط ( کارگران و کارفرمایان ) را منع نکرده است؛ اما سیاق کلام ماده 131 قانون کار ( کارگران مشمول قانون کار ) و ( کارفرمایان یک حرفه یا صنعت ) و عرف و عادتی که تا کنون وجود داشته است، حکایت از ضرورت عدم اجتماع کارگران و کارفرمایان در یک انجمن می کند. از طرف  دیگر، با وجود شورای اسلامی کار که متشکل از نمایندگان کارگران و مدیران است و اهداف و منافع مشترک آنان را دنبال می کند، اصولا ایجاد تشکل مشترک منتفی است.

قلمرو انجمن های صنفی

2) قلمرو انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان

ماده 131 قانون کار اعلام می دارد: “کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند”. در همین راستا، به موجب ماده 2 آیین نامه انجمن های صنفی: “کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در سطح صنف، دست کم 50 نفر از صنف مربوط از کارگاه های مختلف می باشد”. بنابراین، انجمن صنفی کارگری نوع اول در محدوده کارگاه و نوع دوم در محدوده شهر تشکیل و تاسیس می شود.

همچنین انجمن های صنفی کارفرمایی، دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی تشکیل می شود. بنابراین هیچگونه محدودیت جغرافیایی برای تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی متصور نیست؛ به خصوص آنکه تعداد برخی از کارگاه های بزرگ کم و بیش در نقاط مختلف کشور پراکنده است. با این ترتیب، تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی در اینگونه موارد فقط  در سطح کشور امکان پذیر خواهد بود.

درخواست تاسیس انجمن صنفی

دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست تاسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی:

الف) رعایت ماده ۱۵ آیین نامه مربوط به انجمن های صنفی و تبصره های  ذیل آن:

چنانچه در یک حوزه جغرافیایی( اعم از استان، شهرستان، بخش،… کشور) انجمن حرفه  یا صنعت خاصی  تشکیل شده باشد و تقاضای جدید مبنی بر تاسیس مشابه انجمن صنفی قبلی( به لحاظ فعالیت) در همان حوزه واصل گردد، انجمن صنفی به دلیل  همگن بودن و مشترک بودن حوزه جغرافیایی قابل  تشکیل نیست مگر اینکه:

    ۱- تقاضای جدید، تاسیس انجمن در سطح تخصصی تر از انجمن صنفی سابق باشد به عنوان مثال؛ چنانچه ابتدا انجمن صنفی کارگران ساختمانی تأسیس، سپس تقاضای جدید مبنی بر تاسیس انجمن صنفی کارگران گچ  کار یا انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی در همان حوزه جغرافیایی  سابق مطرح گردد، تاسیس انجمن جدید در سطح تخصصی تر از انجمن اولی بوده و بلامانع می باشد.

۲- تقاضای جدید، تاسیس انجمن صنفی در بخشی از حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی  سابق باشد. به عنوان مثال؛ چنانچه ابتدا انجمن صنفی شرکت های ساختمانی در سطح کشور یا استان تشکیل شده باشد و متعاقبا انجمن صنفی شرکت های ساختمانی استان یا شهرستان های آن استان، تقاضای تاسیس انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی نمایند، منعی برای تاسیس انجمن صنفی جدید وجود ندارد.

 

در نتیجه، تاسیس انجمن صنفی جدید در دو حالت ذیل بلامانع می باشد:

.  اول-  تخصصی تر بودن انجمن صنفی جدید به لحاظ کاری( ماهیت فعالیت)

. دوم-  محدودتر بودن حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی جدید

 

ب ) احراز رابطه کاری( کارگر یا کارفرما بودن متقاضیان):

: احراز رابطه کاری متقاضیان تشکیل انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی به شرح  ذیل

   ۱- جهت احراز کارفرما بودن متقاضیان، ارائه لیست بیمه کارگران قرارداد کار یا ارائه مدارک و یا دلایل دیگر دال  بر کارفرما بودن متقاضیان الزامی می باشد.( منطبق با ماده ۲ قانون کار)

    ۲- جهت احراز کارگر بودن متقاضیان، ارائه قرارداد کار یا فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا ارائه مدارک و دلایل دیگر دال بر کارگر بودن متقاضیان الزامی می باشد.( منطبق با ماده ۳ قانون کار)

 تبصره: در صورت ابهام در رابطه کارگری و کارفرمایی، ضروری است از مرجع تخصصی ذیربط یعنی اداره روابط کار استان مربوط استعلام گردد.

ج) احراز شغل( نوع فعالیت) و همگن بودن:

   ۱- در زمینه کارفرمایی: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و همگن بودن فعالیت متقاضیان( حقیقی یا حقوقی) و احراز اعتبار قانونی فعالیت؛ ارائه پروانه فعالیت یا مدارک معتبر قانونی( تحت عناوین مجوز، پروانه و نظایر آن) صادره از مراجع ذیصلاح قانونی الزامی می باشد.

. تبصره: در صورت نیاز، از مراجع قانونی صادر کننده مجوز، استعلام کتبی صورت گیرد

  ۲- در زمینه کارگری: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و هم صنفی بودن متقاضیان و احراز اعتبار قانونی فعالیت، ارائه پروانه صلاحیت یا کارت مهارت فنی یا مدارک معتبر صادره از مراجع ذیصلاح قانونی و یا شواهد نشان دهنده نوع فعالیت(در مشاغلی که مشخصا مدارک صادر شده از طرف مرجع ذیصلاح وجود ندارد) الزامی می باشد.

 

د) لزوم رعایت دقیق نصابهای قانونی جهت تشکیل انجمن صنفی،( منطبق بر ماده دو آیین نامه).

 

ه) عنوان انجمن های صنفی مورد درخواست باید دقیق، جامع و مانع بوده، مطابقت عنوان مورد درخواست با مجوزهای فعالیت ارائه شده از سوی متقاضیان  الزامی است. به طور مثال؛ در حالتی که  موضوع درخواست تشکیل انجمن صنفی، صنایع نساجی می باشد، صرفاً تولید کنندگان  منسوجات، واجد شرایط عضویت می باشند و مثلاً تولید کنندگان و یا تامین کنندگان ماشین آلات این صنعت و یا تولید کنندگان کیف و کفش نمی توانند در انجمن  صنفی موصوف عضویت یابند. از سوی دیگر، هر عنوانی که در مجوزهای ارائه شده نشان دهنده صنعت تولید منسوجات باشد، کفایت می کند.

انجمن صنفی تخصصی

همچنین این نکته مورد دقت قرار گیرد؛ در صورتی که متقاضیان تاسیس یک انجمن صنفی به لحاظ تعداد قابل توجه باشند، به منظور سهولت در حصول نصاب مجامع عمومی و سایر تشریفات قانونی، همچنین سهولت در ایجاد کانونهای تخصصی نسبت به هدایت متقاضیان به ایجاد تشکلهای تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری و یا محدودتر به لحاظ حوزه جغرافیایی اقدامات ترویجی صورت  گیرد. به طور مثال؛

 

  _ ایجاد تشکل های تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری: تاسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در رشته های مختلف گچ کار، کاشی کار و نظایر آن، جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی.

_ ایجاد تشکلهای با حوزه فعالیت محدودتر: تاسیس انجمن  صنفی کارگران ساختمانی در سطح شهرستان و حوزه های جغرافیای کوچکتر جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان.

آگهی تاسیس انجمن صنفی

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی تخصصی

کارفرمایی آموزشگاهداران مراقبت و زیبایی شهرستان شهریار

اولیــن مجمع عمومــی انجمن صنفی مذکور، روز شــنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ســاعت ۱۱ در محل

آموزشــگاه بیور به نشــانی اندیشه، فاز،۳ شــهرک صدف، خیابان توحید جنوبی، ساختمان میلاد برگزار

می گردد. از کلیه کارفرمایان عضو شــاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.

ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیات مدیره و یا بازرســین می باشــند تقاضای کتبی خود را تا ۲۴

ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیات موسس نموده و رسید دریافت نمایند.

دستور جلسه:

۱- تصویب اساســنامه ۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان ۳- انتخاب روزنامه

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

هیات موسس: ۱- اشرف حاجی مقصودی ۲- مائده رجبی ۳- لیلا رضایی

شماره تماس: ……………..

آگهی تاسیس انجمن صنفی
پیمایش به بالا