ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

ثبت آگهی روزنامه

جاپ آگهی روزنامهسامانه آنلاین ثبت انواع آگهی در روزنامه ها

            مشاوره و راهنمایی      02165579304 

مشاوره فوری     02165579304

ثبت آگهی

آگهی ابلاغ رای

سامانه هوشمند و آنلاین ثبت آگهی روزنامه

ابلاغ رای

ابلاغ از طریق نشر آگهی، در شرایطی انجام می شود که خوانده دعوی، مجهول المکان است. در این شرایط، خواهان می بایست با پرداخت هزینه نشرآگهی مجهول المکان به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، اقدام به انتشار مفاد ابلاغیه در یک روزنامه نماید.

ابلاغ رای چیست؟

در گذشته، ابلاغ کردن اوراق قضایی مربوط به دعاوی حقوقی و کیفری، به صورت فیزیکی انجام می شد؛ به این صورت که اوقات رسیدگی دادگاه و همچنین، آرای قضایی، به صورت برگه های کاغذی، از طریق ماموران ابلاغ، ارسال می گردید و در مواردی هم که خوانده، مجهول المکان بود، آگهی های مربوط به ابلاغ، در روزنامه های کثیر الانتشار، منتشر می شد.

در حال حاضر، این روال دگرگون شده؛ به این صورت که با ایجاد سامانه ابلاغ ثنا، کلیه اوراق قضایی به صورت اینترنتی به اصحاب دعوی ارسال می شود و در شرایطی همچون مجهول المکان بودن خوانده، ابلاغ از طریق نشر آگهی نیز، علاوه بر چاپ در روزنامه کثیرالانتشار، به صورت الکترونیکی صورت می گیرد که با پرداخت هزینه توسط خواهان، انجام می شود.

در صورتی که دعوایی در دادگاه مطرح شود، می بایست از طریق ابلاغ اوراق قضایی، اوقات رسیدگی، به طرفین اطلاع داده شود تا در صورت تمایل، در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع نمایند. در حال حاضر، بر اساس رویه جاری دادگاه ها، ابلاغ اوراق قضایی، به صورت کاملا الکترونیکی صورت می گیرد و در همین راستا، سامانه ای تحت عنوان سامانه ثنا، راه اندازی شده تا اصحاب دعوی، با مراجعه به این سامانه، ابلاغیه های خود را در حساب کاربری شان، مشاهده کنند.

با این وجود، ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب، همواره، امکان پذیر نیست؛ چرا که ممکن است مخاطب ابلاغ یعنی همان خوانده دعوی، مجهول المکان بوده و اطلاعات سکونت وی، در دسترس نباشد. در چنین شرایطی، باز هم می بایست به نحوی، خوانده را در جریان فرایند رسیدگی به دعوی، قرار داد تا حقوق قانونی وی برای دفاع از خود در دادگاه، از وی سلب نشود.

آگهی ابلاغ رای در روزنامه

یکی از مهم ترین راه هایی که در حال حاضر، برای ابلاغ به خوانده مجهول المکان مورد استفاده قرار می گیرد، ابلاغ از طریق نشر آگهی است. به این معنا که در خصوص افرادی که علیه آنها دعوایی طرح شده، اما آدرس و شماره تماسی از ایشان در دسترس نمی باشد و در سامانه ثنا نیز ثبت نام نکرده اند تا ابلاغیه از طریق سامانه ثنا به حساب ایشان ارسال شود، می بایست ابلاغیه های آنها، به صورت آگهی منتشر شود که در ادامه، نحوه چنین ابلاغی را شرح خواهیم داد.

لذا در خصوص این سوال که شرایط ابلاغ از طریق نشر آگهی چیست، باید ماده 16 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی را مورد توجه قرار داد که بر اساس آن، باید گفت که ابلاغ از طریق نشر آگهی، در شرایطی انجام می شود که خوانده دعوی، مجهول المکان بوده و اطلاعاتی در خصوص محل سکونت یا شماره تماس وی، در دسترس نباشد و در سامانه ثنا نیز دارای حساب کاربری نباشد.

آگهی ابلاغ طلاق

دادگاه در جریان رسیدگی به دادخواست طلاق ، اقدام به ارسال احضاریه طلاق می نماید که اقدامات پس از دریافت احضاریه طلاق آن است که در ساعت و روز تعیین شده در آن مرجع حضور به هم رسانید . نحوه ارسال احضاریه طلاق الکترونیکی و مدت زمان ارسال احضاریه طلاق چیزی حدودا یک ماه الی 3 ماه بسته به شهر و دادگاه های مختلف در نوسان است.

– اما اگر همسر مجهول المکان باشد و در برخی گزینه های طلاق غیابی متن ابلاغ طلاق در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود.

– اگر خواهان طلاق غیابی اعم از اینکه زن باشد یا شوهر (زوج یا زوجه)، تمایل داشته باشند که دعوای طلاق بدون مقاومت طرف مقابل جریان یابد با عدم اعلام نشانی وی یا حتی اعلام اینکه از اقامتگاه وی خبر ندارند دعوای طلاق را مطرح نموده و در مقام ابلاغ درخواست درج آگهی اوراق قضایی و اخطاریه ها و جلسات رسیدگی در روزنامه کثیرالانتشار محلی را نشر بنماید.

– دعوای طلاق در صورتی که غیابی باشد چون تا 20 روز قابل واخواهی و تا 20 روز بعد قابل تجدید نظرخواهی و تا 20 روز بعد قابل فرجام خواهی است بعد از گذشت 62 روز از ابلاغ به خوانده یا آگهی در روزنامه قابل اجرا است.

– متن آگهی ابلاغ از طرف دادگاه یا دفتر خانه تنظیم و بصورت مستند و کتبا برای دفتر روزنامه یا روزنامه جهت چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار ارسال می گردد به همین دلیل ارسال تصویر نامه چاپ آگهی الزامی می باشد.

آگهی ابلاغ رای

 

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای …….. وخانم …….

خواهان خانم …….. با وکالت آقای ………..  دادخواستی به طرفیت خوانده ها آقای …….. و خانم ……… به خواسته ۱- الزام به اخذ پایان کار و صورت جلسه تفکیکی و کلیه مقدمات مربوط به نقل و انتقال و نیز تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی شماره ………. مفروز و مجزا شده از حوزه ثبتی  …………     مقوم ………..  ریال (هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک)  ۲- مطالبه وجه التزام مستند به مبایعه نامه بابت تاخیر در تنظیم سند رسمی ملک مزبور از تاریخ ……….  لغایت زمان اجرای حکم علی الحساب مقوم به  ………… ریال (از حیث صلاحیت محاکم و هزینه دادرسی)  ۳- مطالبه کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کلاسه ………….. شعبه ……… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……….  ثبت و وقت رسیدگی مورخ ……. ساعت …….  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ها ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ……..  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……..

با عنایت به صدور دادنامه شماره …….. مورخ ……..  شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان   ……..  و دستور دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……..، مبنی بر رد مال و انتقال یک واحد مسکن مهر واقع در ……..  در حق آقای ……..، که طی نامه شماره  ……..  مورخ …….. اجرای احکام مدنی شهرستان …….. به دستور قانونی اجرای احکام مدنی به این شرکت ابلاغ گردیده است؛ اصل صورتجلسه انتخاب واحد به شماره …….. مورخ  …….. آقای …….. باطل و فاقد اعتبار می باشد.

 

جناب آقای ………….. فرزند …………..

با سالم به اطلاع شما می رساند که همسر شرعی و قانونی شما خانم ……. فرزند …………. با در دست

داشتن دادنامه شــماره ………………… به تاریخ …………… به شــماره بایگانی …………….. شــعبه دادگاه خانواده

…………… که قطعی شده است به این دفترخانه مراجعه نمــوده و تقاضای ثبت طلاقش را نموده اســت لذا از شــما تقاضا می شود جهت طلاق همســرتان ظرف مدت یک هفتــه از تاریخ چاپ روزنامه به این دفترخانه واقع در ………………. مراجعه نمایید در غیر اینصورت طلاق بدون حضور شــما ثبت خواهد شد.

سر دفتر ازدواج … و طلاق …………

آگهی ابلاغ رای
پیمایش به بالا